Vägen från linjära till cirkulärande organisationer går genom kulturen

Idag inser allt fler att våra företag och organisationer behöver integreras i naturens kretslopp. En cirkulärande organisation är inte bara klimatneutral utan regenerativ – den bidrar till att vitalisera livet på vår jord. För att nå dit behövs ett lärande för att skifta själva organisationskulturen.

Alla med längre erfarenhet av organisationsförändringar vet att inga förändringar är möjliga så länge man inte tar sig an organisationskulturen – det som sitter i väggarna, själva berättelserna om vilka vi är, varför vi finns och vart vi är på väg. Det som ger mening och sammanhang för alla berörda. När kulturen förändras kan system och strukturer skiftas. Annars leder förändringsarbetet lätt till att rådande ordning kvarstår, om än i andra former. Efteråt kan man upptäcka att ingenting egentligen förändrades, trots de goda ambitionerna.

Därför riktar Medskaparna in sig på de kulturella aspekterna när vi vägleder företag och organisationer som vill bli konstruktiva medskapare av ett hållbart samhälle inom planetens gränser. Vi bjuder in till utforskning av vad det innebär att fördjupa, förankra och gå bortom miljöcertifieringar och hållbarhetsplaner som främst fokuserar på strukturella förändringar. Genom att arbeta med organisationskulturen kan kreativiteten frigöras för en gemensam vision som upplevs meningsfull. Då kan linjära och avfallsproducerande verksamheter förvandlas till cirkulära, kretsloppsintegrerade och livgivande. Det gör verklig skillnad för en hållbar framtid!

Bygg en cirkulär organisationskultur med oss!

När man arbetar med samhälls– och organisationskulturer kan man direkt påverka de globala ekologiska, kulturella, socioekonomiska och mänskliga kriser som präglar vår tid. Vi kan lära oss att ta vara på möjligheterna att vända utvecklingen genom att utforska kulturbyggande frågor som berör lärande, demokrati, samarbete och ledarskap: Hur förverkligar vi lärande organisationer som svarar på kriserna? Hur bygger vi in delaktighet med rum för allas unika bidrag? Hur samarbetar vi bortom stuprören? Och hur möjliggör vi visionärt ledarskap för en cirkulär kultur på alla nivåer?

Dagens linjära företags- och organisationsformer har fötts ur den industrimoderna kultur som präglats av ett mekanistiskt tänkande – en världsbild eller kulturell berättelse där naturen ses som en jättelik maskin och människan som dess härskare. Det har format maskinliknande organisationsstrukturer där människor och natur reduceras till kugghjul och produktionsenheter. Naturen har förlorat sitt egenvärde och enbart tillskrivits nyttovärde. Det har orsakat systemfel som medfört en ohållbar utveckling i samhällen och organisationer. En förändring av kulturen kan korrigera systemfelen och starta resan mot cirkulära kretsloppslösningar. Genom att börja förändringsarbetet i organisationskulturen kan förändringar i processer och strukturer bli mer hållbara. Då skapas förutsättningar för verkligt framgångsrika verksamheter.

Kontakta oss så kan vi tillsammans forma lärprocesser för att förverkliga en hållbar organisationskultur och blomstrande verksamheter!

Affärsnätverket BEAR – Business for EArth Rights

Vi har tagit initiativet till en näringslivsgrupp som har utformat BEAR – Business for Earth Rights, ett internationellt nätverk som sjösätts det kommande året. Syftet är att tillhandahålla en gemensam plattform för företag som vill leda vägen och sätta frågan på dagordningen. BEAR kommer att synliggöra hur näringslivet är en viktig aktör för en hållbar framtid. Att medverka i BEAR betyder inte att företaget behöver ha färdiga svar och lösningar på vad det innebär att driva verksamhet på sätt som respekterar naturens rättigheter – många av oss står med ett ben i den industrimoderna kulturen, medan det andra är på väg i en mer hållbar riktning. Det viktiga är viljan att delta i en lärprocess för hållbarhet.

Ett engagemang i BEAR är ett ställningstagande för att utforska vad det innebär att fullfölja omställningen till hållbarhet genom att verka ”som om” naturen har fått status som rättssubjekt: Vad blir konsekvenserna för verksamhet, planering, produktion, distribution, försäljning liksom ansvaret att återföra det som företaget genererar till kretslopp där avfall och resurser återanvänds? Hur bidra till en ekonomi som inte bara är cirkulär utan också ”regenerativ” – som tillför nytt liv till planetens livsväv och de ekosystem som vi är beroende av? Hur kan ett företag påverka opinionen och bana väg för nya lagar? Det är en lärprocess som kan engagera ägare, ledning, medarbetare, leverantörer, partners och inte minst kunder. Det är vägen som är mödan värd!

Konkreta möjligheter att göra skillnad

Ett första steg kan vara att ställa sig bakom BEAR:s upprop, som individer och som företag. Nästa kan vara utbildning och utforskning kring naturens rättigheter, program som tillhandahålls av BEAR. Andra möjligheter att göra skillnad är till exempel att finansiera webbsidor och initiativ som synliggör arbetet, liksom löpande verksamhet med bland annat opinionsbildning.