Hållbara lokalsamhällen – medskapa lokala lösningar på globala kriser!

För att förverkliga en hållbar värld inom planetens gränser, behöver vi fram till år 2030 återskapa lokala kretsloppssamhällen och landsbygder där man kan bo, arbeta och producera större delen av sin mat i närområdet. Detta innebär en massiv omställning och lärprocess som berör myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och alla andra aktörer i det lokala sammanhanget.

Nyckeln till en hållbar framtid ligger i att återskapa hållbara lokalsamhällen – här kan de globala kriserna mötas och vändas, inte minst genom att återskapa lokal matproduktion för att säkerställa framtidens postfossila livsmedelsförsörjning. Roten till dagens globala ohållbara utveckling, kan sägas ligga i utarmningen av lokalsamhällen över hela världen. Medskaparna vägleder och inspirerar till frågeställningar om möjligheten att återupprätta “lokalsamhällets rättigheter” – rätten att existera, blomstra och utvecklas i balans med omgivande ekosystem. Lokalsamhällets rättigheter och naturens rättigheter hänger samman. Tillsammans möjliggör de ett systemskifte.

“Framtidens by” är en vision, en rörelse och en ettårig folkhögskoleutbildning på halvdistans. Syftet är att möjliggöra för organisationer, företag, grupper och individer att delta i den stora lär- och förändringsprocess som lokalsamhällets renässans innebär – allas erfarenheter behövs för att klara den omställningen. En bakomliggande vision är “Det nya miljonprogrammet” om att återbefolka landsbygden. Medskaparna är med och driver Byakademin, en framväxande lärgemenskap vars kärna utgörs av tidigare deltagare i utbildningen “Framtidens by – bredbandsbullerbyar”. Denna lärprocess har bland annat beskrivits i antologin “Nya visioner för landsbygden” (“Framtidens by – lokala lösningar på globala kriser”).

MEDSKAPA DENNA SIDA: Läs andras kommentarer om utbildningar och böcker, lägg till egna!

Klicka här!

Framtidens by – en ettårig distansutbildning på halvfart

Kurs i hållbar byutveckling: Möt utmaningarna att ställa om till hållbara lokalsamhällen och postfossil matproduktion!

Anmäl dig här, senast 15 juni!

Många drömmer om att bo i en by, men vad är en by i djupare bemärkelse och vad är det vi människor längtar efter? Det finns massor av ansamlingar av hus men ytterst få byar, kvarter och lokalsamhällen som idag fungerar på ett hållbart sätt för människor och natur.

Denna kurs vänder sig till dig som i tanke och handling vill utforska vad en by är till sitt väsen – i hjärna och hjärta. Med hjälp av kreativa och praktiska övningar, dialog, reflektion, studiebesök och inspirativa möten söker vi lokala lösningar på globala kriser. Vi utforskar hur byns, platsens och den lokala matens renässans behövs för att nå målen i Agenda 2030.

Framtidens by är en konkret utforskning av hur ”Det nya miljonprogrammet” kan manifesteras, hur vi kan vända flyttströmmarna, återbefolka landsbygden och möjliggöra minst ½ miljon nya arbetstillfällen inom framtidens postfossila jordbruk fram till år 2030.

Kursen har sina rötter i en folkrörelse som förverkligar en hållbar framtid med början i det lokala med bl a regenerativa ekonomier och näringar, andelsjordbruk, relationsmat, full delaktighet och meningsfulla gemenskaper. Den handlar om byn som förhållningssätt.

Att odla eller bygga hållbart är relativt enkelt. Men hur förverkligar vi en attraktiv, levande och meningsfull gemenskap med hållbara relationer och sociala processer, i nära samverkan med ekosystemen? Hur medskapar vi en hållbar kultur byggd på lust, längtan och tillit?

Detta blir en inspirerande, engagerande och kanske utmanande gemensam resa och utforskning där frågorna är viktigare än svaren! Vi lär av och med varandra – i byn behövs allas erfarenheter och kunskaper, såväl praktiska som teoretiska. Målet är att vi fördjupar kompetenser, förmågor och förhållningssätt som byutvecklare och bärare av bykulturen.

Ansvariga för kursen är Nikolas Berg och Ingrid Berg, pedagoger, kreatörer och inspiratörer med mångåriga erfarenheter inom hållbar omställning.

Länkar

Läs mer om nätverket Naturens rättigheter i Sverige www.naturensrattigheter.se

Länk till Earth Rights Conference i Sigtuna www.earthrightsconference.org

Skriv en kommentar!

12 363 Kommentarer