Vi möjliggör ett mångdimensionellt “lärande ekosystem” för hållbarhet

Att förverkliga hållbara och livgivande kulturer för samhällen och organisationer innebär djupgående och genomgripande lärprocesser, kollektivt och individuellt. Vår passion är att möjliggöra lärande för hållbarhet i alla dimensioner – ekologisk, kulturell, socioekonomisk och inte minst mänsklig hållbarhet. Ekopedagogiken visar vägen.

Att ställa om till ett hållbart samhälle är vår tids största lärande. Sådana lärprocesser får stöd i ekopedagogiken som ursprungligen kommer från Sydamerika. Den ger vägledning i att frigöra mänsklig handlingskraft för att medskapa en hållbar kultur som grund för omställningen. Det är en pedagogik som sätter jorden, inte människan, i centrum. Alla kan vara barfotapedagoger och delta i lärandet. Steg för steg lär vi oss att efterlikna naturens levande system genom hållbara och regenerativa samhällen där vi lever i balans med naturen, omvärlden, varandra och oss själva.

I Medskaparna strukturerar vi ekopedagogiken som fyra lärande möten – med naturen, världen, varandra och oss själva. 

Sammantaget skapar dessa möten ett “lärande ekosystem”. Varje möte startar lär- och förändringsprocesser på både yttre och inre plan. Genom mötena kan man utveckla konstruktiva förhållningssätt som medskapare och bärare av en hållbar och livgivande kultur. Förhållningssätten har vi formulerat i åtta ekopedagogiska principer som kan möjliggöra en kulturell evolution och lägga grunden till ett systemskifte – en hållbar samhällstransformation.

Här följer några inspirerande citat om ekopedagogik ur boken Naturens rättigheter – när lagen ger fred med jorden:

“Ekopedagogiken kan beskrivas som ett levande samtal, ett utforskande förhållningssätt och en global rörelse som vägleder framväxten av ett planetärt medborgarskap med respekt för och omsorg om jorden som en levande organism med alla sina unika uttryck. Den söker stärka människor i att utveckla förståelse och känsla som planetära invånare, fullt delaktiga i det praktiska arbetet med att integrera samhället i naturens kretslopp. Det är en pedagogisk utgångspunkt som strävar efter inkludering och integrering, vilket skiljer den från bland annat traditionell miljöpedagogik som gör skillnad på människa och natur.”

“Ekopedagogik utgår från ett självklart ställningstagande för ekologisk och social rättvisa som innebär att allt liv, inte bara mänskligt, ska respekteras som egna rättighetsbärande subjekt. Den står för att både människor och natur har rätt att existera, blomstra och utvecklas på egna villkor, i frihet från förtryck och exploatering.”

“Det är genom livets möten som vi växer, utvecklas och förändras som människor, möten där vi vågar beröras och i vår tur beröra världen. Det är i sådana möten vi kan utveckla de förhållningssätt som kan möjliggöra en hållbar framtid, förhållningssätt som istället för att driva på en ständigt ökande konsumtion lägger grunden till ett kretsloppssamhälle.”

Vårt utbud

Vi utformar visionsstyrda förändringsprocesser för individer, grupper och samhällen. Vi arbetar med allt från korta föreläsningar och workshops till längre utbildningar och processer, och skräddarsyr gärna utifrån behov och önskemål. Vårt mål är att skapa utrymme för interaktiva lärresor där frågorna är viktigare än svaren. Vi fokuserar på att skapa trygga lärmiljöer där man kan lära av och med varandra, där allas erfarenheter räknas och samtalscirkeln ger mod att utforska nya möjligheter – rum för läkande, lärande och växande.

Några av de frågor som vi skapar utrymme för att utforska: Hur bygger vi människor hållbara gemenskaper med början i våra förhållningssätt, i tanke och känsla – i mötet mellan hjärna, hjärta och hand? Hur medskapar vi en hållbar kultur som bygger på samhörighet med allt levande, allt livs rättigheter att existera, blomstra och utvecklas på egna villkor? Där vi känner mening och sammanhang och kan bidra med våra kreativa uttryck – en kultur som väcker liv i lusten och lusten till livet? Hur bygger vi in en sådan jordcentrerad kultur i våra företag och organisationer?

Längre utbildningar:

  • En ettårig utbildning om Framtidens by – bredbandsbullerbyar, en utforskning om att medskapa hållbara lokalsamhällen och en hållbar matkultur.
  • Halvårslånga utbildningar om nya och nygamla idéer som möjliggör en hållbar kultur: Naturens rättigheter, Det goda livet (Buen vivir) och ekopedagogik.

Föreläsningar & workshops: exempel på rubriker

  • Framtidens by – lokala lösningar på globala kriser
  • Den meningsfulla maten – nyckeln till en hållbar framtid
  • Ekopedagogik – inre ledarskap för att medskapa en hållbar kultur
  • En hållbar organisationskultur – vägar för framtidens framgångsrika företag
  • Naturens rättigheter – en hoppfull berättelse om att skapa fred med jorden
  • Medskapa framtiden – medskapa övergången till en ny världsbild

Vi skräddarsyr efter era behov och önskemål. Kontakta oss så kan vi se hur vi kan medskapa!